คำถวายอาลัย : ข้าพพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สววคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายอดิกันต์ อุนุคำ

คำถวายอาลัย : ข้าพพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สววคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพพุทธเจ้า นางสาวธัญญลักษณ์ ใจผ่อง

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สววคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวบุญมี ครอบครัวพันเฉย ครอบครัวพูลทวี

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวศรีชาติ

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวพัดทอง และ เสนีกาญจน์

คำถวายอาลัย : ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิสุภา เนื่องจำนงค์ และะครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : สุรีย์ ปิยะวงค์วาณิชย์

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ชนาวิชญ์ ถาวร

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัว นางสวรรค์ พงษ์อมร ลูกๆ หลานๆ

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวอินทร์แก้ว

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางกนกพร แก้วกับทอง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพเจ้านางสาวนัยนา คงทอง

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า จ่าเอก ปริญญา นกสุนทร และครอบครัวนกสุนทร

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : พ.อ.อ.นิมิตรชัย สกุลงาม

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ด.ช.กณิพล เผือกนิล และครอบครัวสายทอง

คำถวายอาลัย : ขอพระองค์ทรงสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวสุธาสินี โคะแสง

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปานทิพย์ บุญเกิด

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณภัทร โคตรบรม

คำถวายอาลัย : ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพเจ้านางสาววิลาวัณย์ พินสุวรรณและครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายยงยุทธ สุวรรณศิลป์ และครอบครัว

คำถวายอาลัย : “ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายสุชาติ กิ้วเส้ง และ นางโชติกา กิ้วเส้ง

คำถวายอาลัย : ขอเป็นทาสรองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ อินทร

คำถวายอาลัย : เสด็จสู่สวรรครลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายอาลัย :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายอภินันท์ คงวัดใหม่

คำถวายอาลัย : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวขวัญแก้ว โตคีรินทร์ ตำบลวิสัยเหนือ

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาววิภาวรรณ จันทร์แก้ว

คำถวายอาลัย :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนฤวรรณ เทียบทอง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แม่รำพึง จ.ประจวบฯ

คำถวายอาลัย : ขอเป็นรองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวมนัสชนก ทองย้อย และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมณีรัตน์ วาสนาฐิตวัฒน์

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางปิยพร รอดทิม และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสุภาพร รู้รอบ

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิกุล อุมูล

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม. สำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ้เด็กชายธรรมรัตน์ หรั่งเจริญ

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ้เด็กชายธรรมรัตน์ หรั่งเจริญ

คำถวายอาลัย : ขอพรุะแงค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นาย ณัฐวัชร บุญมี

คำถวายอาลัย : พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ลินดา สุวรรณะ

คำถวายอาลัย : ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณะ

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นาย อนุสรณ์ กัมพลรัตน์

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพพระพุทธเจ้านางสาวสุภาภรณ์ บุญชูศรี นักเรียนโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายปรัชญ์ จงภักดี

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสุจิตต์ อินทร์เนื่องและครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวเกศรา รักษาวงค์ เเละครอบครัว

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวชัยวิชิต

คำถวายอาลัย : ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่าน สู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรพินทร์นันท์ สายลือนาม

คำถวายอาลัย : ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายธนาพนธ์ กระตุดนาค

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์จะสถิตอยู่ในใจของข้าพเจ้าตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบัณฑิตา คงประเสริฐ

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรฤดี จิวสวัสดิ์

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธภัสษร ผลึกเพชร

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางเรืองทิพย์ อ่อนเรือง

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย เสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวปราณี ภิรมย์พูลและครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางฉัตรชวรรณ รักษ์นุ้ย และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : เทศบาลตำบลแหลมทอง

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่มรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว เห็นสำเร็จ

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.อรวรรณ แก้วมา

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายณัฏฐ์ ปรางค์น้อย และครอบครัวปรางค์น้อย

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวพรพรรณ หาญพัฒน์

คำถวายอาลัย : พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายชาตรี ชพานนท์

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิตยา เมืองฉาย

คำถวายอาลัย : น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมมโกศเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัว จันด้วง

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมลฤดี ฉิมแสง และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย ขอพระองค์เสด็จสู่วรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวภัคจิรา หวังผล และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านายกิตติวิทย์ ไชยสุรินทร์

คำถวายอาลัย : พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ขอรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดชั่วกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านางสาวกมลทิพย์ บำรุงยา และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาว มัณฑนา รอดคำ

คำถวายอาลัย : ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวสาริศา ด้วงแก้ว และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอพระองค์สถิตอยู่บนสวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวศศิธร วังสุวรรณ

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านางสาวปารียา โสติยา และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทะเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านางอมลภา แพงดวงแก้วและครอบครัวแพงดวงแก้ว

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางรุ่งรัตน์ บุญรอดรักษ์ พร้อมครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางกฤษณา สังข์จรูญ และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวศิรินทรา แป้นจันทร์

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวหวานสนิท

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางวัชรี บุญถนอม

คำถวายอาลัย : เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นของข้าพเจ้า ที่ได้เกิดมาในรัชสมัยของพระองค์ ในแผ่นดินไทยที่สงบร่มเย็น
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายพงษ์สุพัฒน์ ผสมทรัพย์

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวพรรณิกา ทองเกิน พร้อมครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวดวงกมล วังนิล และครอบครัว

คำถวายอาลัย : สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายดุรงค์ฤทธิ์ ฤทธิเนื่อง เทศบาลตำบลแหลมโตนด

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวกุลศัตยาภิรมย์

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว ฤทธิเนื่อง

คำถวายอาลัย : ส่งเสด็จสู่สววค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : น.ส พนิดา แซมโพธิ์

คำถวายอาลัย : น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย ด้วยความอาลัยหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายบิลลี่ ดีจริง

คำถวายอาลัย : ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนภาภรณ์ วงษ์บุตรรอด และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายปฎิพัทธ์ เลี่ยมนางรอง พร้อมครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายพนมศักดิ์ เอมอยู่ และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ด.ญ.ณัฐธิดา เเนวสุภาพเเละครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : น.ส.สุพัตรา แก้วสีทอง และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านางยุพิน เเนวสุภาพ

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหารุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวมณฑา ทองขาว นายก อบต.ปากแจ่ม

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหารุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวณภัสนันนท์ ทองขาว

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางลาวัลย์ สมบัติ

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายสาโรจน์ สิทธิชัย

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายสุริยา คชเสน

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวพัชรินทร์ กาหยี

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางจุฑานุช บุญเศษ

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพเจ้า นางสาวน้ำฝน วงศ์พินิจ

คำถวายอาลัย : พระผู้เสร็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวประดับ ม่วงศรี

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวสายชล สระแก้ว

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววรรณา เงินกอบ

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวณัฐวรรณ เอี่ยมสอาด

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรวรรณ เกตุสุวรรณ์

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางอัญชิสา ทรงวาจา

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวอังสนา พึ่งหล้า

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายกมล บุญธีระเลิศ

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายอาหมาด ดวงแก้ว

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายธัญชนน ผิวเหลือง

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายวิษณุ ตุลารักษ์

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายอ้าหมาด มหาผล

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายศิลปชัย โต๊ะหลาง

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางศิริพร มากชุม

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายบี้ภัก ดำพระทิก

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายอ้าหลี้ฝีน ช่วยบำรุง

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายสมชัย โต๊ะหลาง

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายศุภณิช เนื้ออ่อน

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวปราณีต เสมอภาค

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสุกัญญา พรหมแทนสุด

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายสุรินทร์ บุญธีระเลิศ

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายม้อห้าหมาด อีดเกิด

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายสมศักดิ์ ปานบุญ

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายนาวี ดวงเกิด

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางพินรัตน์ แดงหนำ

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวสุวาริน บุญเรืองขาว

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวอุไรวรรณ ทางเจน

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายมนัส เนื้ออ่อน

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายวินัย หมันกุล

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายปัญญา หมันการ

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายยงยุทธ เกษตริกะ

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสุกลิ่น รอดบุญ

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวปรีดา เครือหมาน

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวอรวรรณ โรมินทร์

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายอัมหมัด เนื้ออ่อน

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายสัญญา สามารถ

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายจิรายุ รอดบุญ

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายขวัญดี ดำพระทิก

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายภาคภูมิ ตุ้มตระกูล

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายสัญญา สามารถ

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายไพโรจน์ เนื้อนุ่ม

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายธวัชชัย นายาว

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายไพศาล ตู้กังร่าเหม

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายสุวัชร หาสัตว์

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวสุพัตรา ผิวเหลือง

คำถวายอาลัย : ข้อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางจุฑานุช บุญเศษ

คำถวายอาลัย : สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวไพรหงษ์

คำถวายอาลัย :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : เด็กหญิงวรนุชอุตสาหะ

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวมินท์มันตา วงศ์เสงี่ยม

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : สิบเอกผจญ โตอุตตชนม์

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายเสกสรร ปานนูนและครอบครัว

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านายวีรพงศ์ แจ่มกระจ่าง

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : พนักงานข้าราชการ อบต.นาวังหิน

คำถวายอาลัย : พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : กมล มีศรี

คำถวายอาลัย : เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองพสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิตุณตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ว่าที่ร้อยตรี ชุมพร ทองอุ่นเรือน

คำถวายอาลัย : น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายนฤมิต ศรีแสง

คำถวายอาลัย : พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสุพร รอดวิเศษ

คำถวายอาลัย : พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ด.ญ.กัญญาวีร์ รอดวิเศษ

คำถวายอาลัย : พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสนิท พลอาชา

คำถวายอาลัย : พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายรั่นทม พลอาชา

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายสุเทพ พลอาชา

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายเอกสิทธิ์ รอดวิเศษ

คำถวายอาลัย : กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเอกฤทัย สุขเจริญ

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวณัชชา เล็กสมบูรณ์

คำถวายอาลัย : ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาที่คุณและถวายความอาลัย ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายดาว เตชัย นางแทน เตชัย นางสาวสุดาทิพย์ เตชัย

คำถวายอาลัย : กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพพุทธเจ้านายสาทิศ จันทร์เที่ยง และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวผุสดี ทองพูล

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายธนวุฒิ ยิ้มทัด

คำถวายอาลัย : เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองพสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิตุณตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายจักรพงศ์ อภิไตรสูงเนิน

คำถวายอาลัย : ขอพระองค์เสร็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวนันทิดา โคขุนทด

คำถวายอาลัย :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป้นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายพิเชษฐ์ พรมมา และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวพนัสดา รุ่งโรจน์

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวรุจิรา พ ันธะไชย

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ .
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นาย สากล คะเรรัมย์ และ ครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งพระวิญญาณ พระองค์เส็ดจสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. รชกร ภูมิพิทักษ์เสรี และครอบครัว

คำถวายอาลัย :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวญาดา ศรีจันทร์ทอง

คำถวายอาลัย : ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายภาณุวัฒน์ จันทร์เต็ม

คำถวายอาลัย : รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาว ภคพร เงินลาด

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพทธเจ้า นางธนัชพร ซินมุข

คำถวายอาลัย : ขอส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ว่าที่ ร.ต.หญิงเจนจิรา เส็มหลี เเละครอบครัว

คำถวายอาลัย :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : เยาวลักษณ์ เขียวสวาส

คำถวายอาลัย : อน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่าน สู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวอัญธิสา สิงห์ชู

คำถวายอาลัย : ขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางเกษรินทร์ กลับประยูร

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวบุญสร้าง เอี้ยงมี

คำถวายอาลัย : ขอส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายปัญญา เพียรวิพัฒน์

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางเกษรินทร์ กลับประยูร

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวเนาวรัตน์ ใจสอาด

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายคณพศ ใจสอาด

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : เด็กหญิงสุธิศา ใจสอาด

คำถวายอาลัย : ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่าน สู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพเจ้านางสาวนิตยา บุษปฤกษ์และครอบครัวบุษปฤกษ์

คำถวายอาลัย : สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวกันต์กนิษฐ์ ประสมพงษ์

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายดารากร ปล้องคง

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางผกามาส กล้วยเครือ

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาว จิติพร หวานขัน

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวนาคากูล

คำถวายอาลัย : นายกอบชัย อุบล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวบุญทรัพย์ - ครอบครัวนามเจริญ

คำถวายอาลัย :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นาย วิเชษฐ์ ขวัญขัาว

คำถวายอาลัย : ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่าน สู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายณัฐพงษ์ ดำจ่า

คำถวายอาลัย :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวรัตภรณ์ สุขสงวน

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาววิมนทิพย์ หนูขาว และครอบครัว

คำถวายอาลัย : I would like to offer my deepest respect, and my heartfelt prayers. May Your Majesty always be born as Dharma Raja, to the benefit of all sentient beings."
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : สุทิศา เถกิงรังสฤษดิ์

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม. สำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม. รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ้เด็กชายธรรมรัตน์ หรั่งเจริญ

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นางสาวเปรมใจ แสงเจริญวัฒนะและครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่าน สู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สถิตในดวงใจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัววราสินธุ์และครอบครัวบุญกอง

คำถวายอาลัย : น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพพระพุทธเจ้า และ ครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย พระองค์ทรงสถิตย์อยู่ในใจตลอดกาล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายกสิณพจน์ รุกขา และ ครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่าน สู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สถิตในดวงใจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสายฝน โพธิ์หวี และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านายธราพงษ์ คงศรีทอง

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายจรัญ พามา

คำถวายอาลัย : กราบแทบพระบาท ส่งเสด็จสวรรคาลัย ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสุจิตรา และครอบครัวทองทะวัย

คำถวายอาลัย : ขอให้พระองค์ทรงเป็นที่รักของปวงชนตลอดกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวชรินรัตน์ มณีวงษ์

คำถวายอาลัย : ขอน้อมส่งพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางธิติสุดา ทิฆัมพรธีรวงศ์

คำถวายอาลัย : ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่าน สู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สถิตในดวงใจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชรินทร์ อินหนู และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ข้าพเจ้าขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านางสาวรุ่งทิวา แวววับศรี

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิรัน ศรีประไพ

คำถวายอาลัย : น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวพัชรี กลิ่นดี

คำถวายอาลัย : ขอให้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวพรรณรวลีวรรณ วิชัยดิษฐ

คำถวายอาลัย : ส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพพระพุทธเจ้า

คำถวายอาลัย : ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่าน สู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สถิตในดวงใจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านางศิริวรรณ เครือเขื่อนเพชร และครอบครัว

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุด
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพพุทธ นางสาวปวริศา วุฒิศิลป์และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า จ่าเอกพิสิฐสาร ทองเหี่ยง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

คำถวายอาลัย : ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านางรัชฎาภรณ์ สมวงศ์สา พร้อมครอบครัว

คำถวายอาลัย : ธ สถิตย์ในดวงใจตราบนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวทองเรือง

คำถวายอาลัย : ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สถิตในดวงใจนิรันดร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายนิวา จิระประภูศักดิ์

คำถวายอาลัย : LOVE KING
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางมณฑา พุทสอน

คำถวายอาลัย : ขอส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวศรีจันทร์

คำถวายอาลัย : ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวอนุสสรา ลางคุลเสน นายวัชระ ทรัพย์มงคล และ ครอบคร้ว

คำถวายอาลัย : ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่าน สู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สถิตในดวงใจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวณัฐชพร พุทธภา

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ด.ช.ณัฐวุฒิ น้อยพันธ์

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวนุสรา โลหะทัต

คำถวายอาลัย : ข้าขอเป็นรองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชลลดา อิสระ และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสุภาพร โอทองและครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายวรพล แก้วพวง

คำถวายอาลัย : ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางจันทร์สุดา ศรีรักษ์

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางอมรรัตน์ ทองกวม

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายสุริยพงศ์ เพ็งพระธาตุ

คำถวายอาลัย : ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย ขอพระองค์เสด็จสู่วรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครับ ด้วงทอง

คำถวายอาลัย : ขอส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางวราภรณ์ เพชรช่วย และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวอรุณโรจน์ ขอน้อมส่งเสด็จ ฝ่าพระบาทเสด็จสู่วรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวเยาวเรศ อรุณโรจน์ และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่าน สู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพพระพุทธเจ้านาย อภิชาติ กาศสีมูล

คำถวายอาลัย : ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายจรูญ เศษคง และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายจตุพร ปานเพชร และครอบครัว

คำถวายอาลัย : 000000000000
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : 0000000000000

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวเอกธิดา เอี่ยมสอาด

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปและขอเป็นข้าราชการท่ีดี จะทำงานเพื่อประเทศชาติ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านางระเบียบ คงฉาง ข้าราชการครูโรงเรียนไทรงามอ.นาโยง จ.ตรัง

คำถวายอาลัย : ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : มาลี ช่วยดู และสมาชิกในครอบครัว

คำถวายอาลัย : ธ ทรงเป็นพลังแผ่นดิน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : กองคลัง เทศบาลตำบลสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

คำถวายอาลัย : ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาววรรณา หอมกลิ่น

คำถวายอาลัย : ด้วยความอาลัยสุดซึ่งอย่างหาที่สุดมิได้ #พ่อของแผ่นดิน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ครอบครัวมากประดิษฐ์

คำถวายอาลัย : ธ สถิตย์ในดวงใจนิรันทร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเสาวลักษณ์ โหยหวล

คำถวายอาลัย : าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวพรลภัส พูลสมบัติ

คำถวายอาลัย : ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพเจ้า นายรุ่งโรจน์ คล้ายแดง

คำถวายอาลัย : ทรงสถิตย์เหนือก้าวชาวไทย ศูนย์รวมใจของแผ่นดิน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพเจ้า น.ส.พัชราภรณ์ เสาร์เพ็ชร

คำถวายอาลัย : ขอส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : มาลัย จันทร์อ่อน

คำถวายอาลัย : ขอเกิดในแผ่นดินของพระองค์ทุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวสุภาพร ชูพูล และครอบครัว

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและครอบครัว กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและครอบครัว กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและครอบครัว กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและครอบครัว กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

คำถวายอาลัย : ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นายวิโชค สงวนทรัพย์

คำถวายอาลัย : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางรัชนีวรรณ วรรณชาติ เด็กหญิงกฤติมาพร ชัยธีระยานนท์ และครอบครัววรรณชาติ

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและครอบครัว กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

คำถวายอาลัย : “สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นายฉันทพัฒน์ ปั้นเหน่งเพ็ชร์ และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ทรงพระเจริญ

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒

คำถวายอาลัย : ข้าเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติและพระมหากษัตริย์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพพุทธเจ้านายสมศักดิ์ สุขศรีแก้วและครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพเจ้านางสาวอธิฤดี จินดาเนตร

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านายหัตถกร คานนิม

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้านางสาวอธิฤดี จินดาเนตร

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวจินดาเนตร

คำถวายอาลัย :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายอาลัย : พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวกนกวรรณ คุ้มทรัพย์ และ ครอบครัวคุ้มทรัพย์ และ เหล่ากอ

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางมณี ลิ่มจันทร์

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวจุไรวรรณ แซ่ตี๋ และครอบครัวแซ่ตี๋

คำถวายอาลัย : ขอพระองค์ทรงสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นาย คีตภัทร ศรีนิรัตน์

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพพุทธเจ้า นางสาวณัฎฐพัชร์ มูลเมือง และครอบครัว

คำถวายอาลัย :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัจฉรา แก้วชนะ

คำถวายอาลัย : ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิชวรรณ นิรันรัตน์

คำถวายอาลัย : ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวสุภาพร ชพูล และครอบครัว

คำถวายอาลัย : คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางนันทวัน แก้วเกิด

คำถวายอาลัย : คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางนันทวัน แก้วเกิด

คำถวายอาลัย : สถิตอยู่ในดวงใจตราบชั่วนิรันดร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวดาวเรือง คุณประทุม

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางกาญจณ์ศิริ สุรินทร์วงศ์ และครอบครัว

คำถวายอาลัย : ขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวพัชราภรณ์ ณ ระนอง

คำถวายอาลัย : ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพพระพุทธเจ้า นายเกียรติศักดิ์ สุขสวัสดิ์

คำถวายอาลัย : ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ข้าพพุทธเจ้า นางสาวฐิติยา นามวงษ์ ด.ช.ภริต รัตนะวราหะ

คำถวายอาลัย :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : จ.ส.อ.ศิริชัย ริมธีระกุล

คำถวายอาลัย :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายอาลัย :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :

คำถวายอาลัย : ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาวประภัสสร เรืองศรี และครอบครัว